Általános Szerződési Feltételek

Tartalom

 1. Definíciók
 2. Honlapon Folytatott Tevékenység
 3. Felelősség
 4. Szerzői Jogok
 5. Regisztráció
 6. Eladóra Vonatkozó Rendelkezések
 7. Vásárlás Menete
 8. Szolgáltató Felelőssége
 9. Szolgáltató Által Támasztott Termékfeltöltési Követelmények
 10. Belső Levelezőrendszer Használata
 11. Partner Értékelése
 12. Reklamáció, Panasz
 13. Értesítések
 14. Jogviták
 15. További Információk, Mellékletek
 16. Egyéb Rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) mint közvetítő szolgáltató tulajdonát képező és üzemeltetésében lévő www.aszakkor.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) keresztül elérhető szolgáltatás igénybevételének igény bevevő általi használatának feltételeit.

A "Szerződési Feltételeket elolvastam és elfogadom" bepipálásával elfogadja jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Az ÁSZF elfogadása nélkül nem lehet regisztrálni.

Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-et az oldal Felhasználóinak előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A tájékoztatást Szolgáltató a módosított ÁSZF hatálybalépést megelőzően kellő időben Honlapján közzéteszi. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá az oldal Felhasználóival szemben, az ezt követő szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan.

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, melyet jelen Általános Szerződési Feltételek mellékelte tartalmaz. Szolgáltató azonban az Eladók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért nem vállal felelősséget.

 1. DEFINÍCIÓK
  1. Szolgáltató:

Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.

Név:

Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.

Székhely:

6065 Lakitelek, Felsőalpár sor 3.

Levelezési cím:

6065 Lakitelek, Felsőalpár sor 3.

Cégjegyzékszám:

03-09-133679

Nyilvántartó Cégbíróság:

Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága

Adószám:

25542921-2-03

Számlavezető pénzintézet:

OTP Bank Nyrt.

Pénzforgalmi jelzőszám:

11732071-21139730-00000000

  1. Vásárló:

minden önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, továbbá a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (fogyasztó), és mint vásárló regisztrál a honlapon.

  1. Eladó:

minden természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági szervezet, kistermelő, őstermelő, aki a Honlapon regisztrál és virtuális boltot nyit a termékek értékesítéséhez a Honlapon belül.

  1. Teljes jogú felhasználó:

minden olyan Vásárló, aki nem csak vásárlási, hanem eladási, vagyis a Honlapon keresztül webshopnyitási jogosultsággal is rendelkezik, mellyel ún. teljes jogú felhasználóvá válik. Ahhoz, hogy valaki teljes jogú felhasználóvá válhasson, az alapadatok (név, cím, telefonszám, email cím) megadásán kívül további adatok megadása is szükséges. (bankszámlaszám, számlázási információk)

  1. Eladó, Vásárló, Teljes jogú felhasználó továbbiakban együttesen Felhasználó.
  2. Látogató: nem regisztrált Felhasználó, aki a Honlap egyes részeihez regisztráció nélkül is hozzáfér.

 1. HONLAPON FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG
  1. A Honlap célja, hogy Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató, a Honlapon keresztül felületet biztosítson ahhoz, hogy bárki, aki regisztrál a Honlapon, feltölthesse egyedi készítésű vagy ehhez kapcsolódó egyéb termékeit értékesítés céljából, illetve, hogy más Felhasználók ezen termékek körét a Honlapon keresztül meg tudják vásárolni.
  2. Az eladott termékek átadása és a pénzügyi teljesítés a Szolgáltatótól függetlenül, az Eladó és a Vásárló között lezajló előzetes egyeztetéseknek megfelelően zajlik le. (lásd bővebben 6. pont.)

 2. FELELŐSSÉG
  1. Szolgáltató a Szolgáltatást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény (Elkertv.) rendelkezései szerint közvetítő szolgáltatóként végzi, kizárólag információ közvetítő szerepet tölt be az eladó és a vásárló között a Honlapon keresztül.
  2. Ennek megfelelően a Szolgáltató nem rendelkezik ellenőrzési lehetőséggel a meghirdetett termék valódiságára, minőségére, legalitására, és a tranzakció tényleges megvalósulására vonatkozóan, ezért az Eladó és a Vásárló között kialakult vita esetén, Vásárló mentesíti Szolgáltatót mindennemű igény, követelés és kártérítési felelősség alól.
  3. Az eladott termékek átadása és a pénzügyi teljesítés a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft-től függetlenül zajlik.
  4. Felhasználó által közzétett tartalomért, és az azzal esetlegesen felmerülő összes vagyoni, illetve nem vagyoni kárért kizárólag Felhasználó tartozik felelősséggel. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy az általa a Honlapon elérhetővé tett tartalom harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetett, sem közvetlen módon ne sértsék. Amennyiben harmadik személy, hatóság vagy bíróság eljárást indít, úgy a Felhasználó felel az ezzel kapcsolatban felmerülő és a Szolgáltatónak okozott valamennyi kárért, kiadásért. A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek elhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
  5. Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen és ezen túlmenően sem.
  6. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
  7. A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
  8. Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, lehetősége van azt jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére, annak módosítására, vagy jogosult felszólítani a tartalmat feltöltőt a törlésre, módosításra.
  9. Az Internet globális jellege miatt a Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.
  10. Felhasználó vállalja, hogy az általa feltöltött termékeknek ő a tulajdonosa és azon 3. személynek nem áll fenn olyan joga mely az adásvétel meghiúsítását eredményezné.
  11. Felhasználó a Honlapon elhelyezett hozzászólások vagy vélemények tartalmáért felelősséggel tartozik. A hozzászólások valóságtartalmáért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal; ha azonban Felhasználó hozzászólása a Szolgáltató - vagy más harmadik személy- jogát, jogos és méltányolható érdekét, illetve közérdeket sérthet, azt Szolgáltató indokolás nélkül törölheti.
  12. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

 3. SZERZŐI JOGOK
  1. A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogosultja a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során Szolgáltató által megjelenített valamennyi tartalomnak: ideértve többek között a Honlap szerves részét képező valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást.
  2. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a kereső motorjaira és egyéb internetes szoftvereire, a www.aszakkor.hu domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott hirdetéskezelő-felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.
  3. A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek merevlemezre, ssd-re, usb-re, sd kártyára és bármely más adathordozóra, adattárolóra mentése vagy kinyomtatása saját felhasználás céljából sem engedélyezett, kivételt képeznek ez alól a honlap működésre vonatkozó és a Honlapon megtalálható ÁSZF és Adatkezelési Tájékoztató. A Honlap tartalmának vagy egyes részeinek bármilyen célú felhasználása - pl. adatbázisban történő tárolására, továbbadás, közzé vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal - kizárólag Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
  4. Amennyiben Felhasználó vagy az oldal egyéb használója azt észleli, hogy a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén fennálló jogát a Szolgáltató Honlapján keresztül nyújtott szolgáltatás igénybevételével valamely Felhasználó által hozzáférhetővé tett információ sérti, a 2001. évi CVIII. törvény 13. § (1) értelmében teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt kérelmével felhívhatja a Szolgáltatót a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására. A kérelem elküldésekor Felhasználó vagy az oldal egyéb használója köteles megjelölni és hitelt érdemlően bizonyítani, hogy milyen okból kéri az adott termék eltávolítását, mely termék(ek) eltávolítását kéri (termékkóddal megjelölve), illetve adja meg elérhetőségi adatait (jogosult neve, lakcíme, székhelye, telefonszáma, e-mail címe). Megalapozatlan, feltételezéseken alapuló jelzéseket Szolgáltatónak nem áll módjában figyelembe venni! Amennyiben Szolgáltató megítélése szerint megalapozottan szerzői jogsértés valósult meg, úgy az érintett termékeket inaktiválja, és eltávolítja a Honlap nyilvános felületeiről.
   Amennyiben a szerzői jog jogosultja meghatalmazottja útján jár el, a képviselet ellátására feljogosító teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazást is csatolni szükséges a kérelemhez.
  5. Sajtótermékben a következőképp jelentethetőek meg az oldalon lévő termékképek: a kép mellett szerepeltetni kell a termék címét, árát és az adott terméket készítő alkotó nevét.
   Internetes oldalakon a következőképp jelentethetőek meg az oldalon lévő termékképek: nem engedélyezett szexuális tartalmú oldalakon való elhelyezés, illetve csak minimum 2-es PageRank-el rendelkező oldal esetén engedélyezett, a sajtótermékekre is érvényes módon, azzal a kikötéssel, hogy a feltüntetett link átlinkel a megadott url-re. Ezektől eltérő módon csak a Szolgáltató előzetes jóváhagyását követően.
  6. A Szolgáltató által készített fotókat, hangfelvételeket és mozgóképi felvételeket a Felhasználó csak a Honlapon használhatja és publikálhatja; illetve hozzájárulást ad a Szolgáltatónak, hogy a hozzá tartozó felületeken ezeket publikálja.

 4. REGISZTRÁCIÓ
  1. A Honlap tartalmának jelentős része elérhető minden, a hatályos magyar jogszabályok szerint jog- és cselekvőképes egyén számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz, majd belépéshez kötöttek.
  2. A Honlapon történő üzenetküldés, vásárlás és eladás feltétele az érvényes regisztráció.
  3. A Szolgáltató által működtetett Honlapokon több szolgáltatás kizárólag regisztrációt követően érhető el, mindazok számára, akik jog-és cselekvőképes természetes személyek vagy gazdálkodó szervezetek.
  4. A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy
   1. 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, vagy
   2. nagykorú, vagy
   3. munkával megszerzett keresményével önállóan rendelkező 14. életévét betöltött kiskorú személy,
   4. gazdálkodó szervezet képviselője, aki általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós felhasználói adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.
  5. A "Regisztráció" menüpontra kattintást követően megjelenő felületen (a továbbiakban: regisztrációs felület) látható adatlapot Felhasználó értelemszerűen, valós adatainak megfelelően köteles kitölteni.
  6. A megrendelések teljesítéséhez, valamint a Felhasználó azonosításához a regisztrációkor kötelezően kitöltendő adatok: név, cím, e-mail cím, telefonszám
  7. Az előregisztráció esetén kötelezően megadott adat: e-mail cím. Az előregisztrációval felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy részére érkező Webshop belső üzenetekről e-mail értesítés kerüljön kiküldésre, ennek módosítására a Profilom/profilmódosítás menüpontban van lehetőség. Az üzenetküldéssel létrejön a regisztráció, azonban, ha a felhasználó vásárolni is szeretne, akkor a Profilom/profilmódosítás menüpontban meg kell adnia további adatait is: név, cím, telefonszám
  8. Amennyiben valamely vásárló "teljes jogú felhasználóvá" kíván válni, nem kell mást tennie, mint hogy a kezdő oldalon található "Fiókom", majd ezt követően a" További menüpontok"-on belül megtalálható "Boltot nyitok" felületre kattintva, meg kell adnia bankszámlaszámát, illetve a számlázási címét, majd ezt követően a "Bolt nyitás" gombbal véglegesíteni szándékát.
  9. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok nem valósak, vagy a Szolgáltató előzetes jóváhagyása nélkül két fiókot ugyanaz a személy regisztrál vagy használ, úgy jogosult az érintett Felhasználó hozzáférését részlegesen vagy teljes egészében korlátozni, felfüggeszteni.
  10. A regisztráció sikeréről a Szolgáltató e-mailben nem tájékoztatja a Felhasználót, a regisztráció befejezésével azonnal be lehet lépni a Honlapra. Csak és kizárólag élő és valós email cím megadása engedélyezett, hiszen a regisztráció során Szolgáltató ellenőrzi, hogy a megadott e-mail cím valós-e.
  11. Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.
  12. A Szolgáltató oldalaira történő regisztrációval, továbbá eladásra kínált termékek fotóinak feltöltésével Felhasználó hozzájárul, hogy a rendszerbe általa feltöltött fényképeket a Szolgáltató a Honlapokat népszerűsítő reklámcélokra felhasználhatja.
  13. Regisztráció törlése
   1. Felhasználó jogosult a regisztrációjának törlését kérni a lábléc "Kapcsolat" menüponton belül megtalálható elektronikus bejelentő/üzenetküldő felületen keresztül elküldött kérelmével. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató haladéktalanul gondoskodik a regisztráció törléséről. A felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek az aktív rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban számlamegőrzési kötelezettség 8 év) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott (hírlevél feliratkozás) további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.
    Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.
   2. Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a regisztrációval létrehozott profilt törölni nem tudja abban az esetben, ha a Felhasználó egy másik Felhasználó termékét például értékelte (vagy kedvencnek jelölt egy eladót, vásárlót). Az értékelés ugyanis a törlést követően az értékelt Felhasználó oldalán is látható marad mindaddig, amíg az értékelt Felhasználó nem kéri saját regisztrációjának törlését. A törlés kéréséig a Felhasználó profilja inaktív státuszba kerül. Az inaktiválás oka, hogy a Felhasználó Honlapon folytatott tevékenysége (pl. más Felhasználó értékelése) más Felhasználóhoz is kapcsolódik, ezért az ilyen tevékenységek törlésére kizárólag a másik Felhasználó(k) rendszerből való törlésével megvalósítható. Természetesen az inaktív profil eltűnik a Honlap nyilvános felületeiről és minden személyes adat eltávolításra kerül róla, tehát nem hozzáférhető a nyilvánosság számára és nem vonható le a Felhasználóra vonatkozó bárminemű következtetés. Szolgáltató kéri a Felhasználót, hogy csak abban az esetben regisztráljon az oldalra, ha az előzőekben leírtakkal kapcsolatban semmilyen kifogása, fenntartása nincs.
   3. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.
   4. A feltöltött Webshop egyenleg befizetéseinek visszautalására nincs mód.

 5. ELADÓRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
  1. Díjmentes szolgáltatások
   1. regisztráció,
   2. felhasználói fiók fenntartása,
   3. hírlevélre való feliratkozás és a hírlevelek megérkezése,
   4. termékek kiválasztása és kosárba helyezése,
   5. a Honlapon, a Szolgáltatóval, Felhasználók egymás közötti levelezése,
   6. kívánság és mottó megjelenítése,
   7. szemezgető összeállítás,
   8. tematikus ajánló összeállítása.
  2. Kártérítési díjtételek
   1. Amennyiben a Felhasználó tevékenysége során a Szolgáltatót kár éri, kártérítésre tarthat igényt. A Szolgáltató a 6. pont első bekezdésében szereplő kártérítési díjat szabhat ki. A Szolgáltató nem vizsgálja, hogy az adás-vétel létrejött-e vagy sem, a Felhasználó magatartása képezi a kártérítési díj jogalapját.
   2. Amennyiben a károkozó tevékenységet a Szolgáltató fedezi fel, a Szolgáltató a 6. pont második bekezdésében szereplő eljárási díjat szabhat ki.
   3. A Szolgáltató fenntartja a jogot magának, hogy a kártérítési díjon és az eljárási díjon felül a törvényben meghatározott további (vagyoni és nemvagyoni) követelést vagy kártérítést igényeljen.
  3. Virtuális bolt nyitása a Honlapon belül
   1. A Szolgáltató Honlapján termék eladására az jogosult, aki megadja a regisztrációhoz szükséges adatokat és megfelel a Webshop minőségi követelményeinek, valamint a regisztrációt követően a kezdő oldalon található "Fiókom", majd ezt követően a "További menüpontok"-on belül megtalálható "Boltot nyitok" felületre kattintva létrehozza a Honlapon belül saját virtuális boltját és megadja bankszámlaszámát, valamint számlázási címét.
   2. Az Eladó térítésmentesen tudja létrehozni boltját a Honlapon. Az Eladó a Honlapon belül kap egy saját boltfelületet, amelyet saját fejléccel, fényképpel, illetve egy önmagáról és a boltról írt bemutatkozással, szlogennel tehet egyedivé. Az Eladó a boltján belül egyéni kategóriákat, ún. polcokat hozhat létre, ezzel is kényelmesebbé téve az eligazodást a Vásárlók számára. Privát elérhetőségek megadása, vagy az ezekre való utalás az oldal teljes felületén, így a termékek leírásában, fotóján, a bolt fejlécén, logóján, bemutatkozásán, illetve a profil szövegében is tilos.
   3. Boltnyitás után az Eladó boltja még inaktív, azaz még nem látható a Honlap nyilvános felületein. Eladó a bolt létrehozása és legalább 3 termék feltöltése után kérheti a boltjának aktív státuszba helyezését. A 3 termék feltöltését követően a "Fiókom/További menüpontok/Saját termékeim" menüpontban megjelenik "Bolt aktiválás kérése" gomb. Az Eladó erre a gombra kattintva kérheti Szolgáltatótól boltjának aktiválását.
    Ha a termékek, illetve a termékek bemutatása megfelel az ÁSZF-ben megfogalmazott követelményeknek, akkor az Eladó boltját a Szolgáltató munkanapokon 48 órán belül aktiválja. Ellenkező esetben Szolgáltató üzenetben értesít arról, hogy mi az elutasítás indoka, és ha arra lehetőség van, akkor az Eladó a Szolgáltató által javasolt javítások elvégzését követően aktív státuszba helyezhető.
   4. Amennyiben 3 hónapot (90 napot) meghaladóan nincs aktív (megvásárolható) termék a boltban, akkor a Szolgáltató jogosult inaktiválni az Eladó boltját. Inaktiválás után az Eladó kérésére ismételten aktív státuszú lesz a bolt, ha ezt az Eladó a Szolgáltatótól kéri és vállalja legalább 3 termék feltöltését.
  4. Termékek feltöltése a Honlapra
   1. Eladó az eladásra kínált termékeit egy egyszerű lépésben helyezheti el a Honlapon. Szolgáltató javasolja, hogy mielőtt Eladó feltöltené az eladásra kínált termékeinek fotóit, a feltöltés megkezdése előtt már legyen készen a részletes termékleírás.
   2. Nem megengedett olyan termék feltöltése, amelynél a meghirdetett mennyiség nem a valós értékesítésre vonatkozik (pl. a vételár egy adott mennyiségre vonatkozik, de valójában csak nagyobb mennyiségben vásárolható meg) vagy amelyben a vételárat terhelő, egyéb költség kerül feltüntetésre, illetve annak feltüntetés nélküli felszámítása sem engedett (pl. nem valós szállítási költség, a fizetendő jutalék, csomagolási költség).
   3. Kizárólag olyan termék hirdethető meg készleten levőnek, mely a termék feltöltésekor az Eladó rendelkezésére áll. Ha a termén nincs készleten, akkor „megrendelhető” termékként tölthető fel, amennyiben az Eladó rendelkezik a szükséges tudással és a megfelelő alapanyagok beszerzési lehetőségével.
   4. Termékhez nem kapcsolódó keresőszavak, kategóriák, kulcsszavak, alkalmazott technikák és egyéb jellemzők bejelölése nem megengedett.
   5. Nem megengedett továbbá az sem, hogy az Eladó a feltöltött termék leírásában a Szolgáltató egyéb oldalain kívül, más hirdetésében megjelölt termékre hivatkozzon. Ilyen esetben Szolgáltató a kérdéses terméket eltávolítja a Honlapról.
   6. Az Eladó a valós szállítási költségen kívül nem számolhat fel semmilyen egyéb költséget.
   7. Ha több darabszámmal kerül feltöltésre a termék, akkor eladás után a termék automatikusan újraaktiválódik új termékként a megmaradt darabszámmal. Automatikusan megújuló termékek az eladást vagy lejáratot követően automatikusan újraaktiválódnak.
  5. Fizetési és szállítási módok meghatározása
   1. Eladó maga döntheti el, hogy a Honlap által felajánlott fizetési és szállítási módok, lehetőségek közül, melyeket biztosítja a Vásárlók részére:
    • Postai küldemény (sima levél) előre fizetéssel
    • Postai küldemény (ajánlott levél) előre fizetéssel
    • Postai küldemény (elsőbbségi, ajánlott) előre fizetéssel
    • Postai küldemény utánvéttel
    • Futárszolgálat utánvéttel
    • Futárszolgálat előre fizetéssel

Ezen szempontok közül az Eladó választ, hogy mely lehetősége(ke)t biztosítja a vásárló részére. A Vásárló a kosárban a megadott szempontok közül választja ki az általa legelfogadhatóbb fizetési módot, ahogyan ki szeretné egyenlíteni a vásárlás ellenértékét, illetve ahogy meg szeretné kapni a terméket.

   1. Az előző pontban meghatározottak és az Eladó által választott fizetési módok Eladónként eltérőek lehetnek.
   2. Az eladott termékek kiszállítása, átadása és a pénzügyi teljesítés a Szolgáltatótól függetlenül, az Eladó és a Vásárló megállapodásának megfelelően zajlik le.
  1. Eladó kötelezettségei
   1. Az Eladó a termék feltöltésével kötelezettséget vállal arra, hogy a termék megvásárlása esetén a terméket az általa, a Honlapon megjelölt állapotban, minőségben és megjelölt tulajdonságokkal adja át a Vásárlónak.
   2. Az Eladó az általa feltöltött termék ellenértékeként és postai díjaként kizárólag a termék feltöltése során megjelölt árat kérheti el. A termék feltöltésekor kötelező megadni a termék belföldi szállítási költségét, azonban az Eladó nem jelölhet meg irreálisan magas szállítási költséget. A Honlapokon feltüntetett árak (mind a termék ára, mind pedig a szállítási költség) bruttó fizetendő összegek.
   3. Az Eladónak az aszakkor.hu oldalra feltett ajánlatai szerződéskötési nyilatkozatnak minősülnek, nyilatkozatához kötve van, vagyis a szerződéstől való elállás nem lehetséges. A termék megvásárlásával létrejön a szerződés, amit mindkét fél köteles teljesíteni.
   4. Az Eladó nem tölthet fel olyan fényképet, ami nem az ő szellemi terméke vagy nem rendelkezik jogosultsággal a felhasználására.
  2. Tiltott tevékenységek
   1. Az Eladó a Honlap teljes felületén, azaz pl. a termékek leírásában, a bolt- és profil oldalak szövegében, a fejlécképen, boltlogón, termékképeken, illetve a felhasználók közötti levelezésben, a belső levélhez csatolt képeken, stb. tilos bármilyen külső elérhetőséget (e-mail cím, postacím, telefonszám, webcím, blog, skype cím, a felhasználó termékeit árusító egyéb boltok neve, stb.) megadni, és tilos a külső kapcsolatfelvételre történő utalás.
   2. Kifejezetten tilos az Eladó saját weboldalára mutató linket megadni, különösképp, ha a belinkelt oldalon vásárlási lehetőség is szerepel.
   3. Nem mellékelhető a termékhez olyan fénykép, amelyen más weboldal megnevezése, címe, logója található. Ilyen esetekben a Szolgáltató. jogosult a kérdéses terméket azonnal eltávolítani, illetve figyelmeztetéssel élni. Amennyiben ez többször előfordul, úgy a Szolgáltató jogosult az Eladó fiókjának felfüggesztésére.
   4. A termék fotóján tilos bármilyen megkülönböztető, figyelemfelkeltő felirat vagy grafika elhelyezése (pl. rikító keret). A képeken kizárólag a felhasználónév apró betűs szerepeltetése a kép sarkában, valamint vízjel elhelyezése (ha a képen kizárólag a meghirdetett termék szerepel) megengedett, a terméket nem eltakaró módon. Továbbá
   5. a Szolgáltatás használatával tilos minden olyan termék adásvétele és hirdetése, vagy olyan tartalom bárminemű megjelenítése, amely a hatályos jogszabályokba ütközik, vagy
    • trágár, sértő, gyűlöletkeltő, obszcén vagy félrevezető
    • alkalmas más felhasználók jó hírnevének csorbítására,
    • tilos olyan adatok közzététele, amely a Szolgáltatóra vonatkozó nem nyilvános adatok vagy bármely más cég hasonló adatát tartalmazza.
   6. A Honlapon a következő termékek árusítása különösen tiltott:
    • gyógyszer, kábítószer, egyéb tudatmódosító szerek
    • veszélyes vegyi anyag, bármilyen tűz-vagy robbanásveszélyes anyag
    • hamis vagy hamisított termékek
    • termékek, amelyek bármilyen módon sértik valamely harmadik fél jogait
    • lopott vagy jogellenes termékek
    • engedélyköteles fegyver, lőszer, valamint a közbiztonságra veszélyes egyéb eszközök
    • bármely olyan termék, kötet stb., ami gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyűlöletre adhat okot, vagy
    • bármi olyan termék, amely a Szolgáltató saját döntése alapján káros a környezetre, közbiztonság, közerkölcs veszélyeztetésére alkalmasnak tekint,
    • olyan tárgyak, eszközök, szoftverek, amelyek alkalmasak a szerzői jog, vagy egyéb, szellemi alkotásokhoz való jog megsértésére
    • emberi, vagy állati szervek, szövetek
    • személyes adatokat, vagy e-mail címeket tartalmazó listák
    • ingyenes online szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónevek és jelszavak
    • közösségépítő oldal meghívói, e-mail címek
    • diplomamunkák, szakdolgozatok
    • pornográf anyagok vagy szexuális segédeszköz- vagy szolgáltatás továbbá
    • minden olyan termék melynek online történő értékesítését a hatályos magyar jogszabályok tiltják.
  3. Kártérítési díj
   1. Amennyiben a Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseivel ellentétes magatartást fedez fel, akkor a feltárt és eltitkolt vagy palástolt tranzakciók tekintetében jogosult 12%-os jutalékot kiszabni. Teljesség igénye nélkül az alábbi tevékenységek tartoznak ide:
    • Amikor a Felhasználó a Honlap kommunikációs csatornájáról külső kommunikációs csatornába tereli a kommunikációt.
    • Amikor a Felhasználó fiktív terméket publikál, hogy az adás-vétel tárgyának az értékét és ez által a jutalék fizetési kötelezettséget megkerüljék vagy csökkentsék.
    • Amikor a Felhasználó rendelhető termék esetén készleten lévő termék státuszt ad meg.

A díjfizetés (jutalék) alapját az ÁSZF rendelkezésével ellentétes magatartás során hivatkozott termék szokásos eladási díja képezi.

   1. A Szolgáltató szabálysértő magatartás feltárásakor 5 000 – 50 000.- Ft közötti eljárási díjat szabhat ki.
   2. Ha a Felhasználó a Szolgáltató által készített fényképet a Honlapon kívül előzetes kifejezett és írásbeli engedély nélkül felhasználja, akkor a Felhasználó minden alkalommal a felhasznált kép vagy képrészlet után 5 000.- Ft-os díjat köteles fizetni.

 1. VÁSÁRLÁS MENETE
  1. Termék kiválasztása, kosárba helyezése
   1. Amennyiben valamely Vásárlónak megtetszik valamely Eladó terméke, bejelentkezés után a termékoldalon a 'KOSÁRBA' gombra kattintva a kosarába teheti azt. Ezt követően, tovább vásárolhat a Honlapon és más Eladó termékei közül is választhat.
   2. A Vásárló minden egyes termék kosárba helyezésekor kiválaszthatja egy legördülő ablak segítségével, hogy az Eladó által biztosított szállítási és fizetési módok közül melyiket kéri. A felajánlott lehetőségek közül csak egynek a kiválasztása lehetséges.
   3. Amennyiben a Vásárló már nem kíván tovább nézelődni az oldalon, az eddig kosárba helyezett termékeit megtekintheti és megrendelését véglegesítheti a kezdőoldal jobb felső sarkában lévő 'KOSÁR' gombra kattintva. Ugyanezen a felületen törölheti is a kosarába rakott termékeket a "Töröl" feliratra kattintva. A 'MEGVESZEM' gombra való kattintással véglegesíti a megrendelést, ezzel a termék eltűnik a boltból, a termék oldalán pedig az ár és a Kosárba gomb helyett az Eladva felirat jelenik meg. Szolgáltató köteles a beérkezett megrendelésről 48 órán belül visszaigazoló emailt küldeni Vásárló részére. Ez a visszaigazoló email egy automatikus belső rendszerüzenet melyet mind a két fél (Vásárló és Eladó is) megkap. A visszaigazoló email tartalmazza a másik fél elérhetőségét (név, e-mail cím, telefonszám, vevő postacíme). Az elérhetőségek segítségével az Eladó és a Vásárló felveheti egymással a kapcsolatot és megbeszélheti az átadás/postázás részleteit. Amennyiben a Vásárló 48 órán belül nem kapja meg a visszaigazoló emailt, mentesül az ajánlati, szerződéskötési kötöttség alól és nem köteles 48 óra elteltével megvenni a terméket. Érvényes szerződés a Megveszem gomb megnyomásával és a visszaigazoló email megérkezésével jön létre.
   4. Szolgáltató nem vállal felelősséget ezen elérhetőségi adatok valódiságáért, pontosságáért.
   5. Amennyiben a Vásárló az automatikus visszaigazoló emailben a megrendelésével kapcsolatban hibát vesz észre, köteles ezt azonnal jelezni Szolgáltató felé, a lábléc Kapcsolat menüpontján keresztül. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért Szolgáltató nem tehető felelőssé.
  2. Adásvétel lebonyolítása
   1. A megrendelés elküldésével Vásárló szerződéskötésre ajánlatot tesz, mely ajánlatához kötve marad. A megrendelés szerződéskötési nyilatkozatnak minősül. A megrendelés Szolgáltató által belső üzenetben küldött megerősítő üzenetével jön létre a szerződés, amit mindkét fél köteles teljesíteni. Ennek megfelelően a Vásárló köteles a termékért fizetendő vételárat az Eladónak megfizetni, a terméket megvenni, az Eladó pedig köteles a felkínált terméket a megjelölt áron a Vásárlónak eladni.
   2. Az adásvétel lebonyolítása az Eladó és Vásárló feladata, ennek részleteibe, körülményeibe a Szolgáltató semmilyen formában nem avatkozik bele.
   3. Az Eladónak és a Vásárlónak a megrendelés megerősítése pillanatától számítva három munkanapon belül kell felvenni a kapcsolatot egymással. Ezt követően a Vásárlónak két hét áll rendelkezésére, hogy a vételi ajánlatát teljesítse, azaz megvásárolja a Honlapon meghirdetett terméket. Az Eladónak lehetősége van arra, hogy a kéthetes határidőt saját felelősségére meghosszabbítsa.
   4. Amennyiben a Vásárló az Eladó megkeresésére nem reagál, illetve két héten belül nem vásárolja meg a terméket, akkor az eladó az adásvételt a vevő hibájából meghiúsultnak tekintheti és kérheti az adásvétel sikertelennek nyilvánítását.
   5. Amennyiben a Vásárló a terméket nem veszi át és ezt az Eladó a Szolgáltató felé jelzi, Szolgáltató jogosult a Vásárló felhasználói hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, felfüggeszteni. Amennyiben az Eladó, a Vásárló teljesítése ellenére a terméket nem adja át vagy juttatja el a Vásárló részére, és ezt a Vásárló a Szolgáltató felé jelzi, Szolgáltató jogosult az Eladó felhasználói hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, felfüggeszteni.
   6. Szavatossági és jótállási igényt a Vásárló az Eladóval szemben tudja érvényesíteni. A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató, semmilyen szavatossági és jótállási időt, kötelezettséget nem vállal és nem biztosít. A Vásárló, az elállási jogának gyakorlását közvetlenül az Eladóval szemben gyakorolhatja, illetve a termék visszaküldésére vonatozó panaszával illetve a hatályos magyar jogszabályokból eredő jogainak érvényesítése céljából - mely őt a távollevők között kötött szerződéssel összefüggésben megillet - közvetlenül az Eladóhoz fordulhat. Szolgáltató lehetőséget biztosít, hogy amennyiben a Vásárló valamilyen oknál fogva panaszát nem képes eljuttatni Eladóhoz, közvetlenül a Szolgáltatóhoz intézze azt, aki haladéktalanul gondoskodik annak Eladóhoz való eljuttatásáról. Eladó ilyen esetben is köteles azt 15 munkanapon belül kivizsgálni és orvosolni a Vásárló panaszát.
   7. Elállási jog: A Vevő elállási jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Kormány rendeletben és kapcsolódó jogszabályokban foglaltak szerint gyakorolhatja. Bővebb tájékoztatás az Elállási feltételek oldalon található.

 2. SZOLGÁLTATÓ FELELŐSSÉGE
  1. A Szolgáltató nem felel az általa működtetett online piactéren meghirdetett termékek minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért és nem vállal kötelezettséget ezen termékek ellenőrzéséért.
  2. A Szolgáltató nem felel továbbá az általa működtetett online piactéren szereplő termékek valódiságáért, vagy azért, hogy a Vásárlók ténylegesen meg tudják venni, az Eladók pedig ténylegesen el tudják adni a termékeket. Nem tudja biztosítani, hogy a felhasználók az egymás közötti tranzakciót végérvényesen be is tudják fejezni.
  3. Amennyiben a Honlap felületén a Felhasználó által közzétett tartalom jogsértő, úgy a Szolgáltató a terméket eltávolíthatja, ha a jogosulttól erre megfelelő értesítést kap. Szolgáltató a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.
  4. A Felhasználó által a Honlapon közzétett tartalmat Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

 3. SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL TÁMASZTOTT TERMÉKFELTÖLTÉSI KÖVETELMÉNYEK
  1. Az aszakkor.hu weboldalra termék az alábbi követelmények teljesítése esetén tölthető fel:
   1. Eladásra csak olyan terméket lehet felajánlani, amelyet az Eladórészben vagy teljesen, valamely képzőművészeti, iparművészeti vagy népművészeti technika alkalmazásával saját maga, illetve olyan élelmiszer, melyet saját maga, házilagos eljárással készített. Ezek a termékek attól egyediek, hogy egyenként, kézzel készültek, ezért két tökéletesen egyforma darab megalkotása nem lehetséges. A termék leírásában kötelező feltüntetni, hogy pontosan mi az, amit a Felhasználó (a végtermék készítője) hozzáadott az adott alkotáshoz, és mi az, amit már készen vásárolt hozzá.
   2. Egyedi hozzáadott érték, minőség: A Honlapra csak az Eladó által kézzel készített, kellő egyedi hozzáadott értékkel rendelkező termék tölthető fel, ahol a leírásból egyértelműen kiderül, hogy milyen termékről van szó, mia az amit az Eladó (készítő) tett hozzá a termékhez, és milyen kellék az, amit készen vásárolt hozzá. A készen vásárolt alapanyagok egyszerű összeillesztésével készült termékek csak abban az esetben jeleníthetőek meg a Honlapon, ha az adott boltban összetettebb munkák is megtalálhatók ugyanabban a technikában, bizonyítva ezzel az Eladó (készítő) jártasságát az adott technikában.
   3. A Honlapra csak és kizárólag olyan termék tölthető fel, ami a létrehozása során rendelkezik az egyedi alkotói mozzanattal.
    • A Szolgáltató jogosult képi, mozgóképi vagy más ténytanúsítványt bekérni, vagy egyéb módon ellenőrizni azt, hogy a terméket valóban az Eladó készítette, erre képessége megvan és szakértelemmel rendelkezik, valamint a termék létrehozása során megtörtént az egyedi alkotói mozzanat.
    • A Szolgáltató jogosult az Eladó azonosítása érdekében bekérni olyan személyes iratokat, amik megfelelően alátámasztják az Eladó személyazonosságát vagy beazonosíthatóságát.
    • A fenti eljárás befejezéséig a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az érintett terméket és vagy boltot inaktív (nyilvánosság számára nem hozzáférhető) állapotba tegye.
   4. Termékfotó: A Honlapon csak éles, színhelyes, nem rikító hátterű, harsány feliratoktól mentes fotók jeleníthetőek meg, melynek segítségével pontosan elképzelhető a termék és a részletek is jól láthatóak. Nem mellékelhető a terméklaphoz olyan fénykép, amely nem a meghirdetett terméket ábrázolja. A feltöltött fotókon minden esetben csak annyi darab termék szerepelhet, amennyire a megadott ár vonatkozik, abban az esetben is, ha több darabszám is elérhető. Ha több darab termék szerepel a fotón, akkor az árat is együttesen, az összes darabra kell megadni, és a termék leírásába bele kell írni, hogy a megadott ár a képen látható összes darabra együttesen vonatkozik.
   5. Kategorizálás, technikák, ajándékkereső használata: A terméknél csak a valóban releváns kategóriák, alkalmazott technikák, színek és ajándékkereső paraméterek jelölhetők meg. Négy kategória jelölhető meg a Honlapon, természetesen ez nem jelenti azt, hogy az Eladónak mind a négyet meg kell jelölnie. Fontos, hogy az Eladó csak a termékre valóban jellemző megjelöléseket válassza ki. Tipikus hibák: kiegészítő kategóriába csak olyan termékeket lehet feltölteni, melyet az alkategóriái körülhatárolnak; nem minden varrott termék patchwork is egyben; filc felhasználásával készült termékek nem nemezeltek, stb.
   6. Termék címe, leírása: Fontos, hogy a leírás kimerítő legyen, vagyis a termék címéből egyértelműen következtetni tudjon a Vásárló arra, hogy mi is a termék valódi funkciója. A leírás minimálisan tartalmazza a termék méretét, funkcióját, készítésének módját, hogy az eladó pontosan mit készített rajta, milyen minta felhasználásával (saját tervezésű-e vagy sem), és egyéb releváns használati jellemzőket: hogyan tisztítható, hogyan tárolható, tehát minden olyan információt, amit egy termék mellé használati útmutatóként, tájékoztatóként szükséges megadni. A címben és a leírásban nem használható csupa nagybetűs írásmód, html kód, szimbólum, illetve a boltban található valamennyi termék kapjon megkülönböztető, egyedi nevet. Eladó vállalja, hogy a termékleírásban feltüntetett tulajdonságok a valóságnak megfelelnek. Kizárólag konkrét, valós, meglévő termék hirdethető. Az Eladó továbbá szavatosságot vállal a termék eredetéért, rendelkezésre állásáért.
   7. Privát elérhetőségek: Privát elérhetőségek (e-mail cím, honlapcím, telefonszám, stb.) továbbra sem adhatóak meg sehol a Honlapon, sem a feltöltött fotókon, sem a bolt-, profil-, termékoldal leírásaiban, sem pedig belső üzenetben. Tilos továbbá a kapcsolatfelvétel egyéb módjára történő utalás. A felek egymás elérhetőségeit Szolgáltatótól kapják meg belső üzenetben, abban az esetben, ha egy Eladó által feltöltött terméket a Honlapon keresztül, a kosárba helyezve rendel meg a Vásárló. A rendelés elküldésével Szolgáltató haladéktalanul elküldi a feleknek az elérhetőségeket, az adásvétel akadálytalan lebonyolítása céljából.
   8. Mesefigurás termékek: A Honlapon nem jeleníthetőek meg közismert mesefigurás termékek, csak abban az esetben, ha maga a mesefigura is egyértelműen saját készítésű: tehát például egyedileg varrott, egyedileg festett. Tipikusan nem jeleníthetőek meg például készen vett mesefigurás anyagból varrott termékek, szalvétatechnikával felvitt mesefigurás minták, és olyan mesefigurás termékek, ahol már maga a termék egyedisége sem kiemelkedő, például dekorgumiból, hungarocellből készült. Ilyen jellegű termékek csak saját tervezésű mintákkal jelenhetnek meg.
   9. Szalvétatechnikával és gipszminta segítségével készült termékek: Szalvétatechnikás termékek csak akkor jeleníthetőek meg a Honlapon, ha azok stílusa illeszkedik az aszakkor.hu arculatába, tehát kerülendőek pl. a modoros mintájú, giccses színvilágú termékek. A szalvétatechnikával készült termékek esetében követelmény, hogy a szalvéta felragasztásán, lakkozásán túlmenően további egyedi hozzáadott értékkel bírjon a termék: pl. saját készítésű alap használata, szabadkézi festéssel való kombinálás, egyéb technika alkalmazása. Gipszmintába öntött termékek csak abban az esetben jeleníthetőek meg, ha stílusukkal illeszkednek az aszakkor.hu arculatába, és ha maga a sablon is saját tervezésű, kivitelezésű.
   10. Olyan termékek esetén, amelyekből tipikusan nagyobb mennyiségeket szokás vásárolni egyszerre, kötelező megadni a maximálisan rendelhető mennyiséget.
  2. Néhány tipikus termék értékesítésének speciális általános érvényű feltételei
   1. Gyermekjátékok értékesítésének feltétele:
    Az értékesített gyermekjátékoknak meg kell felelnie, a gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011.(X.5.) NGM rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltaknak.
    A rendelet értelmében, az Eladó, mint gyártó, játékot eladásra csak akkor ajánlhat fel vagy hozhat forgalomba, ha az megfelel, a rendeltetésszerű és a gyermekek szokásos viselkedését figyelembe vevő, előrelátható használata során a használók vagy más személyek, gyermekek biztonságát és egészségét nem veszélyezteti, és megfelel a Rendelet 2. számú mellékletében meghatározott különleges biztonságossági követelményeknek.
    A 3 év alatti vagy egyéb meghatározott korcsoportba tartozó gyermekek számára ajánlott játékok esetében a tervezés során a gyermek - korának megfelelő - adottságait és a felügyelő személy képességét is figyelembe kell venni.
    A játékokon feltüntetett feliratokon és a játékokhoz mellékelt használati utasításon fel kell hívni a figyelmet a játékok használata során esetlegesen felmerülő veszélyekre, a sérülések kockázatára és ezek elkerülésének módjaira. Az Eladónak a tájékoztatóban fel kell tüntetnie, hogy a játékot milyen korosztály számára ajánlja (minimális és maximális életkorát), és ahol szükséges, a játék használóinak képességére vonatkozó információt, a felhasználók minimális és maximális súlyát, valamint azt, hogy a termék jellegéből adódóan szükséges-e, hogy a használat felnőtt felügyelete mellett történjen.
    A képzőművészeti, iparművészeti vagy népművészeti technika alkalmazásával Eladó saját maga által készített gyermekjátékok értékesítése során kizárólag Eladót terheli a felelősség, hogy a hatályos jogszabályok által támasztott követelményeknek minden tekintetben megfelel.
   2. Élelmiszerek értékesítésének feltétele:
    A Honlapra kizárólag olyan termék (pl. füstölt hús, fűszer, lekvár, méz, tejtermék stb.) tölthető fel és kínálható eladásra, melyet a felhasználó saját maga, házilagos eljárással készített (azaz nem nagyüzemben gyártott).
    Az oldal használatának feltétele, hogy bármely élelmiszer értékesítése esetén az Eladó eleget tegyen a kistermelői élelmiszer-termelés, - előállítás és -értékesítés feltételeitől szóló 52/2010. (IV.30.) FVM rendeletben, a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben és a vonatkozó hatályos magyar jogszabályokban foglalt feltételeknek. Amennyiben az Eladó ezen követelményeknek nem felel meg és ezzel, akár a Vásárlónak, akár a Szolgáltatónak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
    A weboldal használatával az Eladó egyértelműen kijelenti, hogy a hatályos jogszabályok által támasztott követelményeknek (pl. élelmiszerbiztonság vagy csomagolás, címkézés stb.) maradéktalanul megfelel és ezzel összefüggésben a Szolgáltatót mentesíti mindennemű felelősség alól, mely az értékesített termékkel összefüggésbe hozható. Szavatolja továbbá, hogy csak és kizárólag házilag termelt vagy előállított alapanyagból készült termékeket kínál eladásra.
   3. Alkotáshoz használt alapanyagok, kellékek, szerszámok, illetve más, alkotáshoz kötődő termékek és szolgáltatások árusításának feltétele:
    Eladásra csak olyan termékeket lehet felajánlani, amelyek valamely kézműves, képző-, vagy iparművészeti, illetve népművészeti technikához kapcsolódnak; különböző kézműves alapanyagok, kellékek, szerszámok, könyvek, leírások, tanfolyamok és más szolgáltatások.
   4. A kritériumok, valamint az ÁSZF elfogadásával Eladó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató, amennyiben úgy értékeli, hogy a feltöltött termékek nem felelnek meg a fent meghatározott elvárásoknak, előzetes felszólítás nélkül inaktiválhatja a szóban forgó termékeket, mellyel a termékek eltűnnek a Honlap nyilvános felületéről. Amennyiben Eladó ezt követően olyan terméket tölt fel az oldalra, mely a Szolgáltató által támasztott minőségi követelményeknek megfelel. Eladó kérheti Szolgáltatótól az újra aktiválást.

 4. BELSŐ LEVELEZŐRENDSZER HASZNÁLATA
  1. A Honlapon a belső levelezés elsődleges célja, hogy az Eladó és a Vásárló egymás között, - anélkül, hogy ezt más Felhasználó látná - az adásvétel lebonyolításához szükséges feltételeket, valamint az eladó termékekkel kapcsolatos tudnivalókat meg tudják beszélni.
   A belső levelezésnek nem az a célja, hogy teret adjon az Eladó által feltöltött termékek Honlapon kívüli kedvezőbb adásvételére.
  2. A Szolgáltató jogosult az Eladó belső üzeneteihez hozzáférni, azt feldolgozni és azt megismerni – amihez az Eladó a piactér használatával kifejezetten hozzájárul. A Szolgáltató csak az ÁSZF és kapcsolódó rendelkezéseinek ellenőrzése végett tekinthet be a belső üzenetekbe.
  3. Szankciók
   A belső üzeneteket Szolgáltató moderálja. A belső levelezésre vonatkozó szabályokkal ellentétes üzeneteket a Szolgáltató értesítés nélkül eltávolíthatja, az üzenet küldőjét inaktiválhatja, illetve kizárhatja a Honlap felhasználói közül.
  4. A Szolgáltató jogosult a meghatározott kártérítési díjat felszámolni az ÁSZF-fel ellentétes magatartás esetén.

 5. PARTNER ÉRTÉKELÉSE
  1. A Honlap Felhasználói a vásárlást követően kölcsönösen értékelik egymást, hogy a vásárlás sikeres volt-e vagy sem. Az értékelés típusa lehet pozitív, negatív vagy semleges. A véleményt érthetően, egyértelműen és tárgyilagosan kell megfogalmazni, ami minden Honlap Felhasználó számára elérhetővé válik, és a későbbiekben nem módosítható. A visszajelzések során, ha valamely Felhasználó más Felhasználó jó hírnevét - megalapozatlanul - valótlan, sértő véleményt tesz közzé a Honlapon erre szolgáló felületen, ezért felelősséggel tartozik, akár bírósági per esetén is. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a visszajelzésekben, véleményekben foglaltak tartalmáért.
  2. A negatív értékelések szövegére az értékelt felhasználó válaszolhat. Ha egy felhasználó saját hibájából kapott negatív értékelést, arra nem adhat partnerének viszont negatív értékelést, ha a partner korrekt módon járt el.
  3. Semleges visszajelzést abban az esetben lehet adni, ha az adásvétel meghiúsulása mindkét fél hibájára visszavezethető, vagy az csak nehézségek árán jött létre.
  4. A Szolgáltató jogosult az értékelést moderálni.

 6. REKLAMÁCIÓ, PANASZ
  1. Panaszügyintézés helye
   Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait írásban az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. 6065 Lakitelek, Felsőalpár sor 3.
   Továbbá elektronikusan a Honlapon található "Kapcsolat" menüponton belül megtalálható elektronikus bejelentési lapon terjesztheti elő panaszát.
  2. Panaszügyintézés módja
   Szolgáltató a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 14.1. pont szerinti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 30 napon belül - melybe a munkaszüneti napok ideje nem számít be - érdemben válaszol Felhasználó kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait, valamint az arra nyitva álló határidőket.
  3. Panaszügyintézés ideje
   Szolgáltató Felhasználó által előterjesztett kifogásokat a 14.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken bármikor fogadja.

 7. ÉRTESÍTÉSEK
  A Szolgáltató értesítést küld a Felhasználó részére érkezett belső üzenetekről, a regisztráció során megadott email címére, amennyiben ezt a Felhasználó kérte a regisztrációs folyamat során, a "Kérek e-mail értesítőt, ha belső üzenetem érkezik".
  Ha a Felhasználó időközben meggondolta magát és a továbbiakban nem szeretne értesítő üzenetet kapni Szolgáltatótól, Felhasználó a bejelentkezést követően a "Fiókom/Adatmódosítás" menüponton belül bármikor módosítani tudja szándékát és beállíthatja, hogy a továbbiakban a Szolgáltató ne küldjön részére értesítő üzenetet.
  A szolgáltató rendszere egyéb - a szolgáltatással kapcsolatos - üzeneteket is küldhet alkalmanként emailben is.
 1. JOGVITÁK
  Felek a jóhiszeműség és az együttműködés polgári jogi kötelezettsége, valamint a szerződésükben meghatározottak szerint kötelesek eljárni. A Honlap használatával kapcsolatban felmerülő vitáikat a felek elsődlegesen egyeztetés útján kötelesek rendezni. Továbbá, az adásvételi szerződésből eredő jogvita esetén a jogosult bíróságon érvényesítheti igényét.
  A Felek a pertárgy értékétől vagy az eljárás tárgyától függően a Kecskeméti Járásbíróság vagy a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
 1. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK, MELLÉKLETEK

További információkat a jelen Általános Szerződésii Feltételek alábbi mellékletei tartalmaznak:
Adatkezelési tájékoztató

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A jelen Általános Szerződési Feltételekre és a Szolgáltató által működtetett online piactéren a magyar jog irányadó.

Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja 2020. november 23.
Minden jog fenntartva!
Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.

A weboldalon sütiket (cookie) használunk a biztonságos böngészés és jobb felhasználói élmény biztosításához. Az oldal igénybevételével elfogadod a cookie-k használatát. Az Adatkezelési tájékoztató elolvasása.

Sütik kezelése

A sütik segítségével javítjuk szolgáltatásainkat. A weboldalon ezeket a sütiket használjuk:

A weboldal működéséhez elengedhetetlen funkciókért felelősek.

Név nélküli statisztika, ami segít minket a weboldal tovább fejlesztésében.

Mi is az a süti?

A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor Ön egy webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek.

Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

Hogyan ellenőrizheti és hogyan tudja kikapcsolni a sütiket?

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat

Süti típusa Ezen típusú sütik fogadása Adatkezelés jogalapja Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama Kezelt adatkör Címzettek köre Adatok továbbítása
Munkamenet sütik Munkamenet sütik használatához nem szükséges engedély Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés A honlap megfelelő működésének biztosítása A vonatkozó látogatói
munkamenet
lezárásáig tartó
időszak
aszakkor.hu - october_session
aszakkor.hu - user_auth
Adatkezelő Nincs
Használatot elősegítő sütik Használatot elősegítő sütik engedélyezése Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés A felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele + Az engedély tárolásának lehetősége Amikor a böngészési programfolyamat véget ér
365 év
365 év
365 év
aszakkor.hu - ck_glue_visit
aszakkor.hu - sg-cookies-consent
aszakkor.hu - sg-cookies-necessary
aszakkor.hu - sg-cookies-statistics
Adatkezelő Nincs
Google Analytics Google Analytics engedélyezése Az Ön hozzájárulása Információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat + Az engedély tárolásának lehetősége 2 év
1 perc
24 óra
aszakkor.hu - _ga
aszakkor.hu - _gat_gtag_UA_19221102_26
aszakkor.hu - _gid
Google Analytics Google LLC
X
Regisztráljon a még teljesebb felhasználói élmény és az extra funkciók elérésének érdekében!
Egyben iratkozzon fel hírlevelünkre is!
Adatkezelési tájékoztatót
ÁSZF-et